Strona główna BIP Serwis M B P
 · Strona główna BIP · Serwis M B P · Instrukcja ·
szukaj:
dziś jest piątek, 16 listopada 2018
 · Ogólne dane
 · Struktura organizacyjna
 · Menu przedmiotowe
 · Biuletyn Informacji Pub.
Rejestr zmian

To jest tekst archiwalny z 2012-06-01 13:07:41

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im Zdzisława Arentowicza we Włocławku za rok 2011

STATUT

Miejskiej Biblioteki Publicznej

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Miejska Biblioteka Publiczna zwana dalej Biblioteką jest samorządową instytucją kultury Miasta Włocławek, zwanego dalej Organizatorem, działającą w szczególności na podstawie: 1/ ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (DZ.U Nr 85 poz. 539 ze zm.), 2/ ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. Nr 114 poz. 493 ze zm.), 3/ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) 4/ ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. 249 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) 5/ niniejszego statutu.

§ 2. Siedzibą Biblioteki i terenem jej działania jest miasto Włocławek.

§ 3. Biblioteka jest gminną jednostką organizacyjną działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.

§ 4. Organizatorem Biblioteki jest Miasto Włocławek a Prezydent Miasta Włocławek sprawuje nad nią bezpośredni nadzór.

§ 5. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna – „Książnica Kopernikańska w Toruniu”.

§ 6. Biblioteka podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora. Z chwilą wpisania do rejestru Biblioteka uzyskuje osobowość prawną.Rozdział II

Cele i zadania Biblioteki

§ 7.1.Celem ogólnym działalności Biblioteki jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i kultury. 2. Do podstawowych zadań Biblioteki należy: 1/gromadzenie i opracowanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych. 2/pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, opracowywanie powiatowej bibliografii regionalnej, a także innych materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy miasta i regionu. 3/udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej. 4/organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym. 5/tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych. 6/koordynację gromadzenia i udostępniania piśmiennictwa specjalistycznego na terenie miasta. 7/udzielanie pomocy metodycznej, organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego, wymiana doświadczeń bibliotekarskich oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem zadań statutowych przez biblioteki publiczne na terenie miasta. 8/organizację form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego miasta. 9/współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych.

§ 8. Biblioteka może podejmować inne działania dla zaspokojenia społecznych potrzeb mieszkańców Włocławka i realizacji zasad polityki kulturalnej miasta..Rozdział III

Organy Biblioteki i jej organizacja

§ 9. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.

§ 10. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Organizator zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 11. Dyrektor Biblioteki w szczególności: 1/odpowiada za merytoryczne i finansowe wyniki działalności Biblioteki oraz zarządza majątkiem instytucji, 2/zatrudnia, awansuje i zwalnia pracowników, 3/ustala roczny plan finansowo-rzeczowy z zachowaniem dotacji Organizatora oraz terminem ustalonym przez Organizatora, 4/sporządza roczny plan działalności merytorycznej w terminie określonym przez Organizatora, który przedkłada Prezydentowi Miasta Włocławek do zatwierdzenia, 5/sporządza plany eksploatacji, remontów i modernizacji, nadzoruje ich realizację, 6/przedstawia Organizatorowi półroczną i roczną informację z realizacji działalności merytorycznej zgodnie z wyznaczonym terminem przez Organizatora, 7/przedstawia Organizatorowi, w terminach określonych w ustawie o finansach publicznych, informację półroczną oraz roczne sprawozdanie z realizacji planu finansowo-rzeczowego, 8/ustala szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki, określa regulamin organizacyjny po zasięgnięciu opinii organizatora oraz działających w niej związków i stowarzyszeń zawodowych. 9/ustala w oparciu o obowiązujące przepisy system wynagradzania pracowników Biblioteki.

§ 12. Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać koła przyjaciół Biblioteki, stowarzyszenia, towarzystwa i fundacje.

§ 13. 1. Podstawą działalności Biblioteki jest roczny plan działalności merytorycznej ustalany przez Dyrektora. 2. Plan obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do realizowania w danym roku kalendarzowym. 3. Biblioteka wykonuje także w ramach działalności statutowej zadania zlecone z zakresu organizowania działalności kulturalnej.

§ 14. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne, punkty biblioteczne a także inne komórki organizacyjne służące zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i kulturalno-oświatowych użytkowników. W miarę potrzeb dyrektor Biblioteki może tworzyć nowe działy, łączyć lub likwidować istniejące. 2. W skład struktury Biblioteki wchodzą: a/ Filia Nr 1 ul. Grodzka 2A, b/ Filia Nr 2 ul. Kaliska 56 c/ Filia Nr 3 ul. Wieniecka 14 d/ Filia Nr 4 ul. Św. Antoniego 43 e/ Filia Nr 5 ul. Płocka 147a f/ Filia Nr 6 ul. Żytnia 66/68 g/ Filia Nr 7 ul. Kapitulna 22A h/ Filia Nr 8 ul. Olszowa 9 i/ Filia Nr 9 ul. Sielska 6 j/ Filia Nr 10 ul. Kościelna 2 k/ Filia Nr 1 Dziecięca, ul. Warszawska 11/13 l/ Filia Nr 2 Dziecięca, ul. Broniewskiego 32A ł/ Filia Książki Mówionej, ul. Warszawska 11/13Rozdział IV

Gospodarka finansowa

§ 15. Biblioteka samodzielnie gospodaruje przekazaną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla instytucji kultury.

§ 16. 1. Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowo-rzeczowy zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. 2.Uzyskanie dotacji z budżetu miasta uwarunkowane jest złożeniem Organizatorowi w terminie określonym w kalendarium budżetowym projektu planu finansowo-rzeczowego. 3.Dyrektor Biblioteki ma obowiązek składania rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, do zatwierdzenia przez Organizatora. 4. Źródłami środków finansowych mogą być także: a/ dochody własne, b/ darowizny, c/ dotacje celowe, d/ inne wpływy.

§ 17. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach, przeznaczając dochód na działalność statutową.Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 18. Statut Biblioteki uchwala Rada Miasta Włocławek.
§ 19. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.Administrator: Tomasz Tomaszewski, , tel.: (54)231-55-50, fax.:
© Miejska Biblioteka Publiczna we Włocławku kontakt z obsługą techniczną